Aşağıda ilaçlara göre risk faktörleri belirtilmiştir. İlaca bağlı risk faktörünü içeren raporu varsa ilgili rapora eklenmesizorunlu olmamakla beraber; raporda da belirtilmesi diğer raporun gözden kaçması kaynaklı oluşabilecek hatalı iadelerin önüne geçmiş olacaktır.(SGK'ya soruldu)

Dabigatran (Pradaxa 150 mg) Rivaroksaban (Xarelto 15-20 mg) Apiksaban (Eliquis 2,5-5 mg) SUT 4.2.15.D.1

Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip olduğu raporda belirtilmeli.

İlaçlara göre risk faktörleri:

Dabigatran :

-İnme veya geçici iskemik atak öyküsü

-75 yaş ve üzeri olmak

-Kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II ve üzeri)

-Diyabetes Mellitus

-Hipertansiyon

Rivaroksaban

-Konjestif kalp yetmezliği

-Hipertansiyon

-75 yaş ve üzeri olmak

-Diyabetes Mellitus

-Önceden geçirilmiş inme ya da geçici iskemik atak

Apiksaban

-Geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak

-75 yaş üzeri olmak

-Hipertansiyon

-Diyabetes Mellitus

-Semptomatik kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II ve üzeri)