1. Grip aşısı bedelleri yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödeniyorken, her Eylül ila Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere ödenir şeklinde değişmiştir.

2.Anti-TNF grubu ilaçlarda aynı hasta için iki farklı teşhis ile iki farklı anti-TNF ve veya iki farklı biyolojik ajanın birlikte kullanılması halinde bedelleri kurumca karşılanmaz.

3.Anti-TNF grubu ilaçlarda tedaviye ara verme süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır. Tedaviye 6 ay veya daha fazla ara veren hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.

4.Biyolojik ajanlardan anti-TNF grubu ilaçlara sekukinumab (verxant) eklenmiştir.

5.Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. Fakat bu grup ilaçlarda ilaç değişim olması durumunda veya bu ilaçların 6 aydan daha uzun süre kullanılması durumunda psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimi tarafından düzenlenen rapora istinaden diğer hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.

Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar aşağıda belirtilmiştir.

TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR:
Amitriptilin (Laroxyl), İmipramin (Tofranil), Klomipramin (Anafranil), Opipramol (İnsidon)

TETRASİKLİK ANTİDEPRESANLAR:
Mianserin (Tolvon), Moprotilin (Ludiomil)

SSRI GRUBU ANTİDEPRESANLAR:

Essitalopram (Cipralex), Fluoksetin (Prozac), Fluvoksamin (Faverin), Paroeksetin (Paxil),
Sertralin (Lustral), Sitalopram (Cipram)

Not: Medula sistemi bununla ilgili bir uyarı vermeden ödeme yapmaktadır, resmi olarak Eskişehir SSGM'ye veTEB'e bu konuda eczacının ilaç takibi yapmasının mümkün olmadığı ve bunun bizim sorumluluğumuz olmadığı ile ilgili yazı yazılmıştır. Cevap gelenekadareczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları için hastanın geriye dönük ilaç bilgisine bakmaları ve sistem ödese bile 6 ay veya daha fazla bu grup ilaç kullanmış hastanın reçetesini karşılamayıp hastayı psikiyatriuzmanına yönlendirmelerigerekmektedir.

6.Enteral beslenme ürünlerinde malnutrasyon tanımı gerektiren raporlarda son 3 ayda ağırlığında %10 veya daha fazlaİSTEMSİZ kilo kaybı olanlar şeklinde değişmiştir. (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir)

(Obezite Cerrahisi için düzenlenen raporlar hariç olmak üzere mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.)

7.Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde başlama kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun olduğu yeni raporda belirtilir.

8.Erlotinib, gefitinib, afatinib etken maddeli ilaçların ardışık ya da kombine kullanılması halinde bedelleri ödenmez ilavesi yapıldı.

9.Rivoksaban, Dabigatran, Apiksaban grubu ilaçlara Edoksaban eklendi ve bu grup ilaçların raporları için kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden aynı uzmanlık dalından üçünün veya bu uzmanlık dallarından herhangi üçünün bulunduğu 6 aylık SK Raporu olmalıdır şeklinde değişmiştir.

10.Palivuzumab etkin maddeli ilaçlar (Synagis) 1 aylık dozlar halinde reçete edilmesi şartı getirildi.

11.Kolestramin etken maddeli ilaçlar artık TG değerleri yerine LDL değerleri üzerinden kontrol edilecektir.

12.Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlarda tedaviye 6 ay veya daha fazla ara verilmesi halinde yeniden ilaca başlama kriterleri aranacaktır.

13.Ketakonazol etken maddeli ilaçların şampuan formları yalnızca dermatoloji hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.

14.Omalizumab (xolair) etken maddeli ilaçlarla her 6.doz uygulamasından sonra olmak üzere, hekimin belirleyeceği ara verme süresi sonunda nüks ortaya çıkması halinde bu durumun raporda belirtilmesi koşuluyla, tekrar antihistaminik tedavisi alması koşulu aranmaksızın 6 şar ay süreli sağlık kurulu raporlarına istinaden tedavi tekrarlanabilir. Reçeteler, SK raporuna istinaden dermatoloji veya alerji ve veya immünoloji uzman hekimlerince birer aylık dozlarda düzenlenir.

Not: Bu metin bilgilendirme amaçlıdır. Kütahya Eczacı Odası'nın yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.