• ANASAYFA
 • ECZANE REHBERİ
 • Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular


 • Aminofilin enj.
 • Antihistaminik enj.
 • Oksijenli su
 • Diazepam enj.
 • Digoksin enj.
 • Fenobarbital tb.
 • Furosemid enj.
 • İnsülin kristalize enj.
 • İnsülin NPH enj.
 • Isosorbit dinitrat sublingual tb.
 • Kortikosteroid enj.
 • Klonozepamtb.
 • Klorpromazin enj.
 • Kalsiyum enj.
 • Nifedipin tb
 • Nitrogliserin tb, sprey
 • Trimetobenzamid enj
 • Morfin Sülfat tb (tüm farmasötik dozaj formları)
 • Kontrollü salım sağlayan Morfin Sülfat film tablet (tüm farmasötik dozaj formları)


Büyük Hacimli Parenteral Solüsyonlar

 • %0.9 İzotonik Sodyum Klorür
 • %5 Dekstroz solüsyon
 • Multipl Elektrolit solüsyonu
 • Dekstran 14/7009.09.2017 • Beden derecesi
 • Branül
 • Elastik bandaj
 • Flaster
 • Kelebek set
 • Sargı bezi
 • Serum seti
 • Steril gaz kompres
 • Steril enjektör(tek kullanımlık)


09.09.2017
KAN ÜRÜNÜ REÇETE VE RAPORLARI

Faktör ve Human Albumin dışındaki kan ürünlerinde yatan hastada rapor şartı aranmaz.
12.7.27 ve 18.2 maddeleri uyarınca :

A) FAKTÖRLER:

Raporlar Hemotoloji uzmanı tarafından düzenlenecek.Reçeteler hemotoloji,iç hastalıkları veya pediatri uzmanı tarafından turuncu renkli hemofili reçetelerine yazılacaktır. Hemofili reçetelerine yalnız FAKTÖR yazılacaktır.Reçete ekine raporun yanısıra hemofili takip karnesi fotokopisi eklenecektir.

Raporda:

1- Tanı,
2- Faktor duzeyi (%1 in altında olacak)
3- Varsa inhibitör düzeyi yazılı olacak.

Faktör düzeyi %1 in üzerinde ise raporda ayda 3 ten fazla kanaması olduğu belirtilecek.

İlacın adı dozu ve kullanımı yazılacak.Haftalık doz 4500 ünite olacak.

*Faktör düzeyi %1 in üzerindeolmasına rağmen ve7veyahaftada 3 ten fazla kanaması olduğu belirtilmedendüzenlenmiş bir raporla hemofili takip karnesi çıkmış ise reçete yazılabilmesi için haftada 3 ten fazla kanaması olduğu belirtilen 2inci bir proflaksi raporu çıkarılması ve reçeteye bu raporun eklenmesi gerekir.

Haftalık dozun 4500 ü geçmesi gereken durum varsa 2.inci bir rapor düzenlenecek; bu raporda:

1-Akut kanamayla geldi ,

2-........... ilacı.............tedavi sebebiyle kullanacaktır, diye belirtilecek

Ayrıca bu raporda süre belirtilecektir.

Bu 2.inci rapor hasta taburcu olana kadar geçerli olacaktır.

Acil müracaatlarda: Hastanın tam teşakküllü hastaneye müracaatında;

Hemofili takip karnesi mevcut değilseveyaHemofili karnesi mevcut ancak ,ilaçta doz arttırılması gerekiyorsaDR ilk mesai gununde rapor çıkarılmak şartıyla reçeteye 1 günlük doz yazacak, el yazısı ile reçetede durumu belirtecektir.

Hemofili karnesi yoksa 1 defaya mahsus mor reçeteye yazılacak.Burada önemli olan hastanın mor reçeteyle ilaç alma hakkı 1 defa olduğundan dozun max olması .

Eğer hastanede hemotoloji uzmanı yoksa uzm hekim tarafından reçete yazılıp 24 saat içinde hemotoloji uzmanı olan bir hastaneye sevk edilecektir.

Rapor düzenlendikten sonra Sağlık Bakanlığından Hemofili takip karnesi içinİl Sağlık Müdürlüğüne müracaat yapılacaktır..Bu karnenin geliş süresi 1-2 ayı bulabilmektedir.Raporu çıkmış bir hastanın Hemofili takip karnesi gelmeden hastalanması durumunda ilgili uzman tarafından 1 defaya mahsus olmak üzere mor reçeteye ilacı yazılabilecektir.Ancak bu uygulama 1 defaya mahsus olduğundan proflaksi amacıyla yazılan bu reçetedeki ilaç miktarının 3 aylık olmasında yarar vardır.

Yatan hastada da rapor şartı vardır.

Faktör VIIa( novoseva):

YATAN HASTALAR da: Tanı, faktör düzeyi,varsa inhibitör düzeyini belirten hemotoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen raporla; endikasyon ları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz ,bu hastaların opere edilmesi halinde ise günde 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edilebilir.

*Factor Von Willerbrand Hemofili A tanısıyla ödenmez.

* Faktörlerin ALL de kullanımı : Eğer sağlık bakanlığı onaylı endikasyonunda ALL yer alıyorsa 12.7.14.c maddesi şartlarında hazırlanmış raporla ödenir.

B)Anti Rh kullanım ilkeleri:

a- Doğum sonrası:
Doğum belgesi,
Anne ?bebek kan grubu belgesi,
Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ? leri eklenerek mor reçete ile verilecektir.Rapor istenmez.

b-Düşük ve ya küretaj sonrası:
Resmi ve anlaşmalı sağlık kurumunda olmak koşuluyla;
Anne-baba kan grubu belgeleri
Düşük veya küretaj olduğuna dair sağlık kuruluşunun belgele ?ri eklenerek mor reçete ile verilir Rapor istenmez.

c-Antenal kullanım:
Anne-baba kan grubu belgeleri
İndirekt Coombs testi negatifliğini gösterir belge
İlaç adı, dozu ve kullanım süresinin belirtildiği tedavi şemalı rapor ile mor reçeteye yazılarak verilecektir.

d- İdiopatik (immün) Trombositopeni?de kullanım:
IV formu Rh pozitif olan ve spelenoktomisiz hastalarda kullanılır.
Hemotoloji uzman hekiminin düzenlediği tedavi şemalı rapor ile ve hemotoloji uzmanı tarafından reçete edilebilir.Mor reçete ile
* Anti Rh kullanımında kan grubu belgesi olarak ehliyet geçerli değildir. Sadece sigortalı karnesi ön yüzünde yazılı ise geçerlidir.
**Doğum sonrası Direkt Coombs testi negatifliğini ,Antenetal kullanımda ise İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge istenmektedir. Karıstırlmaktadır ve kesintiye sebep olmaktadır..Buna dikkat etmek gerekiyor.

C ) Antitrombin III Kullanım İlkeleri
Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten erişkin veye pediatrik hematoloji uzman hekinince düzenlenmiş raporla en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
Yatan hastada rapor aranmaz.

D) Human Albumin kullanım İlkeleri
Human albümin preparatları yalnızca yatan hastalara ve raporla verilecektir.
Raporda günlük doz ve tedavi protokolu ve kan albümin düzeyinin 2,5 g/dl ve altında olduğu belirtilecektir.
Albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında olduğunu gösteren laboratuar sonuç belgesi de eklenecektir. Plazmaferezde kan albümin düzeyi şartı aranmaz.
Uzman dr tarafından Mor reçeteye 3 günlük yazılabilecek ve raporun aslı reçeteye eklenecektir.

12.7.12. İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri
A) Spesifik/Hiperimmün İV İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri
Ayaktan tedavide spesifik/hiperimmün immünglobulinler sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği endikasyonlarda sağlık kurulu raporu ile uzman hekim tarafından mor reçeteye yazılacaktır.. Hepatit B, tetanos ve kuduz immünglobulinlerinde sağlık kurulu raporu şartı aranmayacaktır.

Anti-HEP B IG klinik uzmanlar tarafından ve vaka başına profilaktik olarak 0.02-0.06 ml/kg /doz erişkinlerde maksimum 1600 ünite, çocuklarda maksimum 800 üniteyi aşmamak üzere reçete edilmesi halinde ödene bilecektir Bu maddeye 26.07.2006 tarihinde T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Yazısı ile aşağıdaki bölüm ilave edilmiştir.

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün 13.05.2006 tarih, 035887 sayılı yazısı gereğince Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (HbsAg) hastalarda karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon proflaksisi için Hepatit B İmmunglobulini kullanım endikasyonunun bulunduğu, Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ?de yer alan ?12.7.12 İmmunglobulinlerin Kullanım İlkeleri? başlığı altında yapılan düzenlemeler, transplantasyon sonrası profilaksi için nasıl bir yol izleneceği ve dozları ile ilgili bilgi içermediği belirtilmekte, bu endikasyonda kullanımı söz konusu ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklinde, takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/Litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmesi gerektiği, bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2000 IU dozuna kadar kullanılmasının uygun olduğu bildirilmektedir.

B) Spesifik Olmayan/Gamma/Polivalan İmmünglobulinler
Gama globulin preparatları belirlenen endikasyonlarında hematoloji, onkoloji, immünoloji uzmanları tarafından reçete edilebilir.
Ayrıca;

1) Pediatrik HIV enfeksiyonunda Pediatrik Enfeksiyon uzmanı,
2) Guillan-Barre sendromunda, bulber tutulumu olan myastenia graviste nöroloji (yetişkin ve pediatrik) uzmanı,
3) Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde Kadın Doğum uzmanı,
tarafından reçete edilebilir.
Tüm kullanımlar için hematoloji, onkoloji veya immünoloji uzmanlarının veya belirtilen hastalıklarda, belirtilen uzmanın bulunduğu sağlık kurulu raporu ile uzman hekimlerce reçete edilebilecektir.09.09.201712.7.Özel Hastalıklar ve İlaç Kullanımı Bölümünde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar(15-28Maddeler)

2007-03-19 02:45:24

12.7.15. Klopidogrel Kullanım İlkeleri
(a)bendine göre:
*Stend ygulanacak hastalarakardiyoloji, iç hastalıkları veya kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinceuygulamadan 24 saat öncesi rapor aranmaksızın durumunun reçetede belirtilmesi kaydıyla 1 kutu yazılabilir.
*İlaçsız stend uygulananlarda taburcu tarihinden itibaren raporsuz olarak, reçetede stend takım sonrasıtaburcu olduğunun belirtilmesi kaydıylailgili hekimlerce 1 kutu reçete edilebilir.
*İlaçlı stend uygulananlarda ise, bu hekimlerden birinin düzenlediği ilaç salınımlı stend kullanıldığının belirtildiği uygulama tarihinden itibaren 6 aylık raporla tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(b) bendine göre:
*Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahade altına alınan hastalarda, maddede belirtilen şartlardan birisinin oluştuğununkardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden birisitarafından reçetede belirtilmesi kaydıyla 1 kutu yazılabilir.
*Hasta taburcu olduktan sonra da bu uzmanlardan birisi tarafından hazırlanan durumun belirtildiği 4 haftalık raporla diğer hekimlerce de reçete edilebilir.
(c)bendine göre:
Fıkrada belirtilen hastalıklardagastrointestinel entolerans veya diğer tıbbi nedenlerden dolayı asetilsalisilik asit ve diğer antiagregan ilaçların kullanılamadığıdurumlarda gerekçenin belirtilmesi halindekardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerindenbirinin hazırladığı ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da yazılabilir.
*Raporda altı çizili ibarenin tamamının yazılı olması gerekmektedir.
*Rapor süresi bitiminde ilaca devam edilecekse ; belirtilen gerekçelerin(gastrointestinel entolerans veya diğer tıbbi nedenlerden dolayı asetilsalisilik asit ve diğer antiagregan ilaçların kullanılamadığı durumlarda). devam ettiği ve ilacın kullanılmasına devam edilmesi gerektiği belirtilerek tekrar 12 ay süreli rapor çıkarılabilir.
(c) bendine göre:
*Fıkrada belirtilen işlemlerin uygulandığı durumlarda ;kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyologtarafından rapor aranmaksızın reçete durumun belirtilmesi kaydıyla 1 kutu yazılabilir.
*Bu işlemler ile ilaç salınımsız stent takılan hastalarda hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın reçetede uygulamanın ve taburcu olduğunun belirtilmesi kaydıyla 1 kutu bu hekimler tarafından yazılabilir.
*İlaçlı stend takılanlarda ise a fıkrasındaki gibi uygulanır.
12.7.17. Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri
Bu maddeye 7 no lu tebliğ ile ilave yapılmıştır.
* Maddenin 1 bölümünün başına “Senil ve postmonepozal osteoporoz tedavisinde ‘’ ibaresi ilavesi yapılmıştır.
* 3.Sudek atrofisinde standart tedavilere (analjezik, fizyoterapi) rağmen yeterli cevap alınamadığının (6 ay) ve lokal kırığın raporda belirtilmesi halinde”fıkrası eklenmiştir.
*Osteoporoz ilaçlarında son haliyle, maddede belirtilen değerlerde rapor çıkarılabilir.15.05.06dan itibaren kırıkriski ve buna bağlı ölçümler ile osteoporoz raporu düzenlenemez ve ilaç verilemez.
* Tek başına LI, L2, L3, L4 değerleri geçerli değildir.Rapor düzenlenirken bakılması gereken değerler;
· L1-L4 aralığı T değeri
· L2-L4 aralığı T değeri
· Femur boynu (neck) T değeri

 • Total femur T değeri

KMY belgesinde eğer L1-L4ve L2-L4 aralığı değerleri belirtilmemiş sadece L1,L2,L3,L4 değerleri var ise, bu değerler aşağıdaki şekilde hesaplanır:
LI-L4=L1+L2+L3+L4/4
L2-L4=L2+L3+L4/3

 • Senil ve postmonepozal osteoporoz tedavisindepatolojik kırığı varsa, raporda kırığın (nerede olduğu) belirtilmesi şartıyla, yukarıdaki dört değerden herhangi birisinde T değeri -1 ve daha düşükse,
 • Yukarıdaki dört değerden herhangi birisinde, T değeri -2.5 veya daha düşük ise rapor düzenlenebilir.
 • Sudek atrofisinde ise : 6 ay analjezik , fizyoterapi ile sonuç alınamadığının ve lokal kırığın raporda belirtimesi şartıyla KMY ölçümü olmaksızın bu grup ilaçlar tedavi şeması bulunan raporla verilebilir.(SSKda hastanın 1 yıllık ilaçlarını görebildiğimiz tüm ilaçlar tuşundan,rapor tarihinden önce 6 ay süre ile analjezik kullandığının kontrolünü yapmakta yarar var)

12.7.18. Orlistat ve Sibutramin Etken Maddesi İçeren İlaçların Kullanım İlkeleri
“Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla üç aylık süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Yazılan her reçeteye hastanın bir önceki reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, BMI değeri hekim tarafından yazılarak imza ve kaşe altına alınacaktır. Bu rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.
- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.
- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) ≥ 40 kg/m2 olmalıdır.
- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.
İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.
Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir. Bu etkin maddelerin kullanımları hastanın hayatı boyunca her şartta 2 yılı geçmeyecektir”
Bilindiği gibi bu madde 01.08.2006 tarihinde uygulamadan kaldırılmış ve bu grup ilaçlar EK2-D listesinden çıkarılmıştı.13.09.2006 tarihli genelgeyle tekrar tedavi yardımı tebliğine eklenmiştir.Ancak maddede aşağıda belirtilen değişiklikler lmuştur:
1-Daha önce kardiyoloji uzmanı da rapor duzenleyebilirken şimdi yalnız endokrinoloji ve metabolizma uzmanı rapor düzenleyebiliyor.
2-Vucut kitle indeksi (BMI) daha önce 30 kg/m2 ve üzerinde olmalı iken ,bu genelgede 40kg/m2 ve üzerine çıkarılmıştır.
3- Yazılan her reçeteye hastanın bir önceki reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, BMI değeri hekim tarafından yazılarak imza ve kaşe altına alınacaktır.
4- Bu etkin maddelerin kullanımları hastanın hayatı boyunca her şartta 2 yılı geçmeyecektir.

12.7.19. Migrende İlaç Kullanım İlkeleri

*Migren tedavisinde kullanılan ilaçların reçetelerini provızyon sistemine girerken, mutlaka 1 ayda en fazla 6 doz adet kullanılacağı dikkate alınmalıdır.
*Raporsuz ise; nöroloji uzmanı tarafından yazılmalı ve sisteme 3 tb lik olanlar 1x3 HA ya15 2 tb lik olanları ise 1x2 HA 10 girilmelidir.Ve birer kutu verilmelidir.
*Raporlu ise : Nörolojı uzmanı tarafından düzenlenmiş raporla, 3 aylık verilebilir. Sisteme aynı şekilde işlenip, 3 tb lik olandan 6 kutu, 2 tb lik olandan ise 9 kutu verilebilir.
*Topamax ise migrendesadece raporluolarak verilir.Nöroloji uzmanı tarafından düzenlenen r aporda diğer proflaktik migren ilaçlarının(belok zok,dideral...vb) 6 ay süreyle kullanıldığının belirtilmesi gereklidir. Raporda teşhisin migren proflaksisi olması gerekir.Çünkü ilacın sadece migren proflaksisi endikasyonu vardır.(tabii ki epilepsi yanında) Rapor süresi 1 yıldır. Ayrıca, SSK da rapor tarihinden önce diğerprofilaktik ilaçları kullandığı kontrol edilmelidir.
12.7.20. Palivizumab (SYNAGİS Enj)Kullanım İlkeleri
Palivizumab Kullanım İlkeleri: Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatınyenidoğan, alerji ve enfeksiyon üst ihtisası yapmış çocuk hastalıkları uzmanlarıtarafından reçetelenmesi ve belirtilen koşullarda kullanılması halinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.
Yüksek RSV riski taşıyan pediatrik hastalarda respiratuar sinsisyal virüsün (RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;
a) 12 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen beraberinde diüretik, steroid ve bronkodilatatör kullanılan) ve bronkopulmoner displazisi olanlarda,
b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın prematüre doğan ve yoğun bakımda respiratuar tedavisi (solunum desteği) almış olan bebeklerde profilaktik olarak Ekim-Mart ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar mevsim başlangıcında kullanılmalıdır.
*Bu etken madde aynı zamanda EK-C Ayaktan tedavide sağlık kurulu raporu ile verilebilecek ilaçlar listesinde 55. no dadır.SSK da yatan hastada da rapor şartı aranmaktadır. Diğer kurumlarda ise sadece ayaktan tedavide rapor şartı vardır..
*SSK dışındaki kurumlarda yatan hastada maddede belirtilen uzmanlar tarafından reçetelenmesi gerekir.SSK da ise yatan hastada da bu hekimlerden birisinin çıkardığı raporla ve gene bu uzmanlardan birisinin reçetelemesi şartıyla ödenir..
*Ayaktan tedavide ise tüm kurumlarda bu hekimlerden birisinin çıkardığı raporla ve bu hekimlerden birisinin yazdığı reçete ile ödenir.
*Raporda RSV riski taşıyan pediatrik hasta olduğu ve Rapor hangi fıkraya göre düzenleniyorsa ; o fıkra içindekilerin aynen rapora yazılması gerekmektedir.
*Raporda ilacın adı dozu ve tedavi şeması olmalıdır.
12.7.22. Aktive Protein C (Xigris) Kullanım İlkeleri
Yoğun bakım ünitelerinde,en az üç uzman hekim(Anestezi ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi)onayı ile, en az iki organ yetmezliği gelişmiş ağır sepsis hastalarının tedavisinde, ilk 48 saat içerisinde, hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresini belirten onaylı epikriz raporuna dayanılarak yazılabilecektir (24 µg/kg/saat IV x 96 saat). Yeniden kullanım gerektiğinde bir önceki verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
*Maddede işaretli hekimler tarafından düzenlenmiş 3 lü heyet raporu düzenlenmesi gerekir.
*Reçete ekinde ‘’XIGRIS Kullanım Formu’’ eklenmesi gerekmektedir.
12.7.23. Amfoterisin-B ve Kaspofungin ve Vorikanozol Kullanım İlkeleri

Bu etken maddeleri ihtiva eden ilaçlar ve günlük max .dozları
Amfoterisin B lipid kompleksi=ABELCET 5mg/kg/gun
Amfoterisin B kolloidal dispersiyonu=AMPHOCIL IV 6mg/kg/gun
Amfoterisin B lipozomal=AMBISOME 5mg/kg/gun
Kaspofungin =CANDİDAS IV ilk gün 70 mg yükleme ,takiben 50/mg/gün Vorikanozol:(VFEND IVve tab) İV formu : ilk gün 2x6mg/kg takiben IV formları için2x4mg/kg/gun

Tebliğe göre:
* Bu ilaçlarınparenteral formlarısadeceyatan hastalardave Klasik amfoterisin-B'ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin yada hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde, bu durumlarının belirtilmiş olduğu raporla ve EHU onayıyla reçetelendirilebilir. Raporda ilacın tedavi şeması ve ne süreyle kullanılacağı belirtilmiş olmalıdır.
* Bu ilaçlar vaka ilacı olduğundan süreleri 1 veya 2 yıllık olamaz, prospektüs endikasyonunda belirtilen süreler gözönüne alınmalıdır
*Bu ilaçlar aynı anda kullanılamaz. Reçete karşılarken provizyon sisteminde hastanın elindeki ilaçlardan kontrol edilmeli ve yukarıda belirtilenlerden herhangi birisi varsa ilaç verilmemelidir.
*Raporlarnötropeniteşhisiyle düzenlenmişse; doz günlük max dozu aştığı takdirde rapor ekinde EHU uzmanınca doldurulmuş sarı renkliAntifungal ilaçlarda Endikasyon ve Güvenlik Formubulunmalıdır
*Bu ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ile ayaktan tedavide de ullanılabilecektir.
12.7.25. Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri:
Lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam, ve bunun gibi yeni nesil antiepileptikler nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk hastalıkları,fizik tedavi ve rehabilitasyonveya nöroşirurji uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.(01.02.2007 tebliği ile ilave edilmiştir)
13.09.2006 tarihinde yayınlanan tebliğ ile“Sağlık Bakanlığı tarafından psikiyatrik hastalıklarda onaylı endikasyonu olan antiepileptikler, bu tanılarda psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir. Ayrıca psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcudiyetinde tüm hekimler tarafından reçete edilebilir”hükmü eklenmiştir.
*Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen etken maddelerin psikiyatrik hastalıklarda onaylı endikasyonu varsa, belirtilen hekimlere ilaveten psikiyatri hekimlerince de recetelenebilecektir. Bunun için bu etken maddelerin endikasyonlarına mutlaka bakılacaktır.
*Tegretol, trıleptal,depakin ......gibi epileptikler, tüm hekimlerce reçetelenebiliyordu. Bu ilaçlar için bir değişiklik yok.Ancak endikasyonu uygun olmak kaydıyla. Şunu sık sık vurgulamaya çalısıyoruz; mutlaka reçetedeki teşhis yazılan ilacın onaylı endikasyonu ile uyumlu olmalı. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. SSK ya her soru sorduğumuzda bunu özellikle belirtiyorlar.
*Trıleptal ile ilgili sorular: epilepsi dışında endikasyonu yok.Sadece epılepsi teşhisi ile yazılabilir.Tümhekimlerce reçete edilebilir. Ancak trıgeminus nevraljisi veya nöropatik ağrı endikasyonları yoktur. Bunun yanısıra tegretolun endikasyonları oldukça fazla belirtilen trıgeminus nevraljisi de noropatik ağrı da tegretolde var.
12.7.26. Levosimendan (SIMDAX fl) Kullanım İlkeleri
Akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan hastalara;
- Öncelikle hastane eczanesinden temin edilir. Hastane eczanesinden temini mümkün olmazsa, sözleşmeli eczaneden yatan hasta reçetesiyle temin edilir ve mükerrer ödeme yapılmaması için hastane faturasında bu ilacın olmadığının kontrolü gerekir.
- İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde,
- Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon ile acil uzman hekimleri tarafından,
kullanılabilecektir.
*Sımdax 24 saatten fazla uygulanmaz. Buna göre bir hasta reçetesine 2 adetten fazla ödenmez.09.09.2017Reçete ve Raporlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Aşağıda yer alan açıklamalarmeslektaşlarımıza reçete karşılarken yardımcı olmak amacıyla, kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerimiz sonucu derlenmiştir. Ancak, üyelerimizin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve yayımlanan Yönetmelik esaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Reçete karşılarken ki tüm sorumluluğun eczacının kendisine ait olduğunu bir kez daha bilgilerinize sunarız.
Reçete ve Raporlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Reçetelerde dikkat edilecekler:
*Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır.Reçetede teşhis yazmaması iade sebebidir.
Tebliğin 12.1 maddesinde; “Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır”denmektedir. Bu doğrultuda, mutlaka reçetedeki teşhis ve kullanım dozu, yazılan ilacın onaylı endikasyonu ile uyumlu olmalıdır.
Tüm kurumlarda özellikle 12.7.Özel Kullanım İlkeli İlaçlar ile EK-2C, EK-2A, EK-2B de yer alan ilaçlarda çok dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle SSK, bu konuyu sürekli olarak vurguluyor.
SSK sisteminde muafiyete giren ilaç o teşhiste ödenir yorumu yapılmamalıdır. SSK ilaç bilgileri tüm gruba özel hazırlanmıştır ve yanıltıcı olabilir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’ ndan alınan özel izin olması halinde, muafiyete gireceği endikasyonlar ile onlar arasında olmazsa hasta katılım paylı endikasyonların ayrımı icin orada tutulduğunu da kurum yetkilileri ifade etmektedir.SONUÇ olarak :Reçetedeki teşhis prospektüs endikasyonuna MUTLAKA UYMALIDIR.

12.1 Reçetelere yazılacak ilaç miktarı’’maddesi:
01.02.2007 Tarihinde uygulamaya başlanan tebliğ ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
“Ayaktan yapılan tedavilerde; 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında;bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem ilaçtan bir kutunun(Parenteral ve topikal formları hariç) bedeli ödenir.
Tetrasiklinler (doksisiklin ve tetrasiklin), amfenikoller (kloramfenikol ve tiamfenikol), ampisilin (kombine preparatlar hariç), amoksisilin (kombine preparatlar hariç), fenoksimetil penisilin, eritromisin, klindamisin, sulfonamid ve trimetoprim kombinasyonlarını içeren antibiyotikler on güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçete edildiği takdirde ödenecektir.
İlacın enjektabl formlarının reçeteye yazılması durumunda, en fazla beş günlük tedavi dozuna uygun olacak şekilde olan ambalajının ödemesi yapılır.
Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.”

a)İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ilaçlarda (hasta katılım payı alınmak kaydıyla), tüm hekimlerce,

b)Menopoz (Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce) ve disfonksiyonel uterin kanamalarda (kadın hastalıkları ve doğum ve aile hekimliği uzmanı tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce) rapor aranmaksızın,

en fazla üç aylık tedavi dozu yazılabilir.

c)1.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde,

2.Yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçete edilebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),

3.Yatış sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere, hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,en fazla bir aylık dozda ilaç yazılabilir.
Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, beş günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.
Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.
*Bu maddeye göre;
Reçetede 4 kalem ilaç yazılabilir.
Muafiyet raporu varsa raporlu ilaçlar + 4 kalemdir.
Kullanım raporu varsa o rapora tabi ilaçlar 4 kalem içinde değerlendirilir.
*Reçetedeki ilaçlar için gün kısıtlaması kaldırılmış olup,doktorun yazdığı formda ve dozda ilaç(Parenteral ve topikal formları, ve maddede belirtilen etken maddeleri içeren antibiyotikler hariç) 1 kutu olarak verilmelidir.
* Aşağıda listelenmiş antibiyotikler 10 güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçetelenebilir.

TetrasiklinlerTETRA,TETRAMİN,TETRALETcap

DoksisiklinMONODKS,TETRADOKS,DOKSİNtab
KloramfenikolKEMİCETİNE cap ve susp
Tiamfenikol URFAMYCIN cap ve susp
Ampisilin (kombine preparatlar hariç)ALFASILIN,AMPISINA MAKROSILIN

MAKROSILINcap,susp

Amoksisilin(kombine preparatlar hariç), AMOKSINA,ALFOXIL

REMOXIL,ATOKSILIN tab,susp

Fenoksimetil penisilin, CLİACİL mega tabve susp
Eritromisin, ERYTHROCIN tab ve susp,ERİMİCİN tab,ERİTRO tab

Klindamisin,CLEOCINcap,susp,KLINDAN,cap,KLINOKSİNcap,KLİTOPSİN

cap ve susp,CLIN cap,susp

Sulfonamid,veTrimetropinBACTRIMtab,susp,BAKTONtab,susp,KEMOPRİM

tabsusp,METOPRIM tab,susp TRİMOKStab,susp

Ancak parenteral formları 5 günlük dozda reçetelenebilir.
*Topikal formların 2 adet yazılması durumunda , reçeteye ilacın kullanımına geniş yüzeye uygulanacağı belirtilmelidir.

* Daha önce bu maddede bulunan Eşdeğer uygulamasında küçük formun verilmesi şartı sadece antiromatizmal ilaçlar için geçerlidir.

* Ayaktan hastalar için yazılan reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi bulunacak (kaşede kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer alacaktır) ayrıca, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.

* Teşhisi yazılmayan, ilgili hekimin imza ve kaşesi bulunmayan reçeteler resmi ve özel eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

*Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar, eğitim aldıkları branş uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile Tebliğ’de uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir. Herhangi bir uzman hekim tarafından reçete edilebilen tüm ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilecektir

* Aile hekimliği yapan hekimler, aile hekimliği uzmanının yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler.

*Reçetede düzelteme (tarih,doz,isim,.....vb) varsa mutlaka doktor kaşesi ve imzası ile onaylanmalıdır.

1 Aylık Dozda Ödenen İlaçlar:
Talimatın 12.1.maddesi “c” fıkrası;

1.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde,

2.Yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçete edilebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),

3.Yatış sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere, hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,en fazla bir aylık dozda ilaç yazılabilir.

*1 inci maddede belirtilen teşhislerde endikasyonu olan ilaçlar, doktorun o ilacın dozuyla birlikte kullanım süresini belirtmesi şartıyla, 1 aylık dozda ödenmektedir. GİS ülserleri tanısı olarak p.ulcus,zollinger ellison,gastrit,h.pylori kabul edilmektedir.

*Gebelik reçetelerinde anemi ilaçlarının 1 aylık dozda ödenebilmesi için yalnız gebe teşhisi yeterli olmayıp, ayrıca anemi teşhisi de yazması gereklidir.

*2.inci maddedeki oral retinoid reçetelerine Dr tarafından doldurulmuş ,hasta ve dr. tarafından imzalanmış formun eklenmesi gerekmektedir.

*Yatış sonrası taburcu reçetelerinde yatışıyla ilgili ilaçlar olmak üzere, reçetede taburcu olduğu ve idame tedavisi olduğu ve kullanım süresi (tedavi olduğu branştaki )doktor tarafından belirtilmek suretiyle 1 aylık ödenebilir.
EK-2 A LİSTESİNDEKİ:DEĞİŞİKLİK
01.02 2007 Tebliği ile aşağıdaki değişiklikler olmuştur.
Tebliğin "Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları" başlıklı EK-2/A Listesinin “açıklamalar” bölümünün 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 numaralı bendi listeden çıkarılmış; bu listenin 2, 4, 20, 22, 25, 39.3, 52, 57, 59, 69, 77, 94, 119, 121, 122, 123, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152.b, 157, 160, 161, 163, 164, 169, 170, 172, 177, 182 ve 185 inci sıralarında yer alan açıklamalar liste kapsamından çıkarılarak bunların yerine “UH-P” ibaresi ilave edilmiştir.

“2. UH-P:Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete
*EK-2/A Listesinin 144 üncü sırasında yer alan “UD (topikal formları KY)” ibare “KY” olarak değiştirilmiştir.
Buna göre : Nimesulid, Etodolak 400 mg—KY
*EK-2/A Listesinin 166 ncı sırasında yer alan “Üre içeren preparatlar” etkin maddeli ilaçların reçeteleri uzman hekimlerce reçete edilebilir. Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir.
EK-2 A daki açıklamlar bölümündeki maddelerin son hali aşağıdaki gibidir:
1. KY:Kısıtlama olmayan antibiyotikler.
2.UH-P:Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
3.EHU*:Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.
4.EHU:(ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.
5. EHU**:Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.”
6. A–72:Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.
Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan yerlerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir
7. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

Raporlar Nasıl Olmalı:
13.02.2007 Tarihinden itibaren uygulanan rapor tebliği ne göre:
* But ‘un 20.7.1. maddesi gereği düzenlenmesi gereken ilaç kullanım raporları, sağlık kurumlarında uzman düzeyinde poliklinik hizmetinin verildiği her poliklinik biriminde uzman tabip tarafından yapılacak muayene ve istenilen tetkik ve tahlillerin sonucuna göre gerekli görülmesi halinde bizzat düzenlenecek, poliklinik protokol numarası verilecek ve başhekimlik (kadrosunda uzman tabip bulunan birinci basamak sağlık kuruluşları için sağlık grup başkanlığı) kaşe ve mührü basılarak onaylanacak, başka herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
*Raporlar EK-1 rapor formatına uygun olarak tüm bölümleri doldurulmak ve okunaklı olmak kaydıyla el yazısı ile doldurulabilecek,
*Tüm raporlarda etken madde ismi yazılı olacak,But ‘na göre tedavi şeması istenen ilaçlar için etken maddenin yanısıra günlük kullanım dozu yazılacak.Tüm kurumlarca etken madde yerine ilaç ismi yazılmış ise kabul edileceği bildirilmiştir.

SSK yetkilileri,insulinler için raporda ''insülinkullanması '' yazmasının yeterli olduğunu ,ayrıca tek tek etken madde yazmasına gerek olmadığını belirmişlerdir.
*Rapor tebliğinin 7. maddesine ve 8.maddesinde ‘’Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla’’dendiği üzere aşağıda belirtilen maddelerdeki ilaçlar için çoklu hekim raporu düzenlenecektir.
1-“Kanser İlaçları Verilme İlkeleri” başlıklı 12.7.14.maddesinin ( c ) bendinde yer verilen kanser ilaçları( tıbbi onkoloji ile pediatrik onkoloji, hematoloji veya pediatrik hematoloji uzmanlarınnın bulunduğu, ayrıca bu uzmanların bulunduğu hastanelerde diğer hekimlerce tavsiye edildiğinde yukarıda sayılan uzmanların uygun görüşüyle (raporda onay kaşe ve imzası ile), sayılan uzmanların bulunmadığı hastanelerde ise hastalıkla ilgili branşlarda diğer uzmanlarca)
2- “Aktive Protein C (Xigris) Kullanım İlkeleri Kullanım İlkeleri” başlıklı 12.7.22.maddesinde yer verilen ilaçlar için, (Anestezi ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi )
3- Tüp bebek raporları: 2 kadın doğum, 1 üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile, 20.7.3.maddesi gereği,
4-12.7.5 b) Pediatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı; ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, pediatrik nöroloji veya çocuk hastalıkları uzmanı hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile
*SSKda:15.05 2006 tarihinden sonradüzenlenmiş,etken madde yazmasına gerek olmamasına rağmen raporda yazılı ise bu tür raporlar sadece o ilaçlar için geçerli dir. Diğer kurumlarda: 13.02.2007 tarihinden önce düzenlenmiş gerekmediği halde etken madde adı yazılı raporlarda tanıya uygun diğer ilaçlarda reçete edilebilir..

*Ayrıca genelgede:''Bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelgeler uyarınca ve önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacaktır''.denilmektedir.

*Etken madde ve dozu yazılı raporlara istinaden yazılmış reçeteleri karşılarken,reçetede yazılı ilacın dozunun rapordaki dozu aşmaması gerekmektedir.

* Tüm kurumlarda rapor düzeltmesi, sadece ilaç adı, dozu veteşhisi destekleyentahlil sonuçlarında yapılabilmekte teşhiste kesinlikle yapılamamaktadır.
Raporlardaki teşhislerde kısaltma olmayacak( 29.06.2005 sonrası)ve teşhis EK -2 deki teşhis kodlarındaki şekliyle yazılacak; bu teşhis şuna girer mi gibi yorumlar yapılmayacaktır.
Rapor düzeltmesi, rapordaki doktor tarafından düzeltme tarihi yazılarak kaşe, imza ve başhekim onayıyla yapılacaktır. Daha önce de yayınlandığı gibi, düzeltme yapılan raporlarda iki başhekimlik mührü olmasına ve düzeltme tarihinin bulunmasına çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Raporlarda hastanın kurumunun yer alması nedeni ile, hastanın kurum değiştirmesi halinde raporun da değişmesi gerekmektedir.Ancak SSK yetkililerince: kurum değiştiğinde rapora eski kurum adı çizilip kurumun adı SSKve SİGORTA NO su yazılıp raporu çıkarankurumca onaylanması halinde raporun geçerli olduğubildirilmiştir.Ayrıcasigortalı, emekli olduğunda varolan raporu hastanın kurumu değişmediğinden, süresince geçerlidir.
Bazı raporlarda, kurum hanesine ücretli yazılmaktadır . Özellikle Ege Ün. Tüp bebek raporlarında, SSK’ lı hastalar sevksiz gittikleri için bu ibare yer almaktadır. Ancak, bu tür raporlar SSK tarafından kabul edilmemektedir.Bağkur da ise ücretli yazması sorun teşkil etmemektedir.

* 12.7.14. “Kanser İlaçları Verilme İlkeleri” başlıklı maddesinde yer verilen kanser ilaçları Arıkan’a iletilmiş ve aşağıda yer alan hususlar da görüş birliğine varılmıştır.

Raporda doktorun kaşe bilgileri, diğer rapor bölümleri gibi bilgisayarda yazılmış ise, doktor imzası yeterli olup, ayrıca kaşeye gerek bulunmamaktadır.

Muafiyet raporlarının 29.06.2005 tarihinden sonra tek hekim rapor formatında olduğu gibi ‘’katılım payından muaftır’’ diye yazmasa da geçerli olacağı. (29.06.2005 tarihinden sonraki raporlarda bu ibare aranmayacağı SSK kurumu tarafından açıklanmıştı)

*dek EK-2/C’ i ilaçlardan tebliğin 12.7 .1-28 maddelerinde özel şartları belirtilen haricindeki ilaçlar dışında ,sadece ayakta tedavide sağlık kurulu raporu istenmesine rağmen, SSK aşağıda belirtilen maddeler için yatarak tedavide de rapor istemektedir.

3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)
5. Büyüme hormonları (Madde 12.7.6’ya göre)
6. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol (Osteoporoz da yatan hastada rapor istenir. Kronik böbrek yetmezliğinde rapor istenmez)
7. Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre
12. Edrofonyum
13. Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)
14.1. Ezetimib=EZETROL Kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan statin dozunun azaltılması koşuluyla kullanılabilir.

14.2. “(Ezetimib+statin)=İNEGY kombinasyon tedavisi; Kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tek başına statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan diğer statin ve ezetimibin kesilmesi koşuluyla, günlük maksimum (01x01) dozla kullanılabilir.
15. Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27-A’ya göre, Faktör VIIa hariç)
19. Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.3.1 maddesindeki hükümler geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerce de reçete edilebilir)
24. İnterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)
28. Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/erişkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir
34. Raloxifen (Maddeler 12.7.14 ve 12.7.17’ye göre)
42. Verteporfirin
44. Altın Preparatları (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
45. Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
46. İnfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
47. Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
48. Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
50. Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
51. Sevelamer =RENEGAL(Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
52. Copolymer (Madde 12.7.13’e göre)
55. Palivizimab (Madde 12.7.20’ye göre)
56. Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)
57. Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)
60. Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)
61. Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)
62. Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)
63. Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)
Katılım paylı İlaç Kullanım Raporları:

Tebliğin 12.1 Maddesi a) bendi :İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ilaçlarda (hasta katılım payı alınmak kaydıyla), tüm hekimlerce,

denmekte ;buna göre:

Uzman Hekim ,EK-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde yer almayan bir tanı ile ilgili bir ilacın uzun süreli kullanımını uygun görürse ,ilacın tebliğdeki özel düzenlemelerine uygun olarak rapor düzenleyebilir.Ancak rapordaki tanı , ilacın onaylı endikasyonunda yer almalıdır.

*Bu raporda ,ilacın adı ve kullanım dozu (tedavi şeması)yazılı olmalıdır

*Bu şekilde düzenlenmiş raporla reçetelenmiş ilaçlar için katkı payı alınacaktır.

* Bu raporla diğer hekimlerde reçete düzenleyebilir.

*Özel Hastaneden Çıkan Heyet Raporları ve Reçetelerin kurumlarca geçerliliği:?

*Emekli Sandığının sözleşmeli olduğu tam teşekküllü özel hastanelerden çıkan raporlar geçerli.Sözleşmeli olduğu Özel hastane , Sağlık Merkezi ve Özel Poliklinik reçeteleri geçerli.

*SSK özel hastane raporları geçerli değil. Sadece anlaşmalı oldukları hastanelerin anlaşmalı olduğu branş reçeteleri geçerli. Ancak ,anlaşmalı olsa da Özel Hastanede düzenlenmiş yatan hasta reçeteleri geçerli değil.(Kurumun paket anlaşma protokolune göre.)

*Bağ-Kur’da özel hastane raporları geçerli değil.Kurumun sözleşmeli olduğu ayaktan tedavi yapan özel hastane yok. Sadece bazı ameliyatlar için anlaşması var. Bağ-Kur’da ameliyat sonrası taburcu reçetesi haricinde hiçbir özel hastane reçetesi de kabul edilmiyor
SSK Kurumunda Analık Uygulaması;

Analık uygulaması gebelikle başlayıp doğumla sona ermektedir.Bunun için reçetede Gebe olduğunun belirtilmesi yeterlidir.Ayrıca analık kaşesi gerekmemektedir. Bu reçetelerden katılım payı alınmaması zorunludur. “Gebelik” teşhisinin yer aldığı reçetelerdeki tüm ilaçlar uygulama kapsamındadır.

Yeni Doğan Bebek İlaçlarının Reçetelendirilmesi:
Tüm kurumlarda 1 ayı geçmemek şartıyla, doğum belgesi fotokopisi eklenerek, anne karnesine bebeğin ilaçları yazılabilir.
Haricen Kullanılan Pomat ve Kremler:

*Haricen kullanılan ilaçların, 2 kutu ödenmesi için kullanım tarifinde geniş yüzeye uygulanacak yazması gerekmektedir.

Organ Nakli Endikasyonu Olan İlaçlar:
Endikasyonunda organ nakli yazan ilaçların kullanımı kök hücre naklini kapsamamaktadır.
Endikasyon ve Kullanım dozu dışında Sağlık Bakanlığı İzni
Bilindiği üzere bir ilacın Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olan endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanımı için,kişiye veya ilaca Sağlık Bakanlığınca kullanım izni alınması gerekmektedir.SSK ayrıca bu iznin SSK kurumunca da onaylanmasını istemekteydi. 15.12.2006 tarihinde Oda sayfamızda da yayınlandığı üzere SSK Genel Müdürlüğü 14.11.2006 tarihli genelgeyle 6.12.2006 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığınca alınmış izinlere SSK Kurumunca ayrıca izin verilmeyeceği ve sadece Sağlık Bakanlığı onayının yeterli olduğunu açıklamıştı.
6.12.2006 tarihinden önce Sağlık Bakanlığından alınmış izinlerin geçerliliği konusunda TEB ‘nce SSK Kurumundan istenen görüş doğrultusunda Kurumun cevabi yazısında aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
*Konuyla ilgili olarak T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’ndan gelen 18.01.2007 tarih, 2756 sayılı cevabi yazıda 06.12.2006 tarihinden önce düzenlenmiş bu tür ilaçlara reçeteler için Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş olsa dahi, bu tarihten sonra Genel Müdürlükleri tarafından izin verilmesi mümkün bulunmadığından, sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan veya kişilerin bedelini ödeyerek temin ettikleri endikasyon dışı ve/veya standart doz üzerindeki ilaçlar hakkında, rapor tarihinden sonra, Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş izin yazısının bulunması durumunda, bu izne dayanılarak ilaç bedellerinin Kurum mevzuatı doğrultusunda ödenmesinin mümkün bulunduğu,belirtilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan izinler ile düzenlenmiş reçeteleri karşılarken dikkat edilmesi gerekenler:
*SSK da da endikasyon dışı kullanımda diğer tüm kurumlarda olduğu gibi, sadece Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş izin belgesi yeterlidir.
*Öncelikle endikasyon dışı ilaç ve doz için Hastaya rapor düzenlenecek ve bu raporla Sağlık Bakanlığından izin istenecektir.Buna göre Sağlık Bakanlığından alınmış izin tarihinin Rapor tarihinden sonraki bir tarih olmasına dikkat etmek gerekiyor.Ve bu izin belgesinin geçerliliği iznin alındığı rapor süresincedir.Raporun süresi bittiğinde ilacın kullanımına devam edilmesi gerekiyorsa yeni bir rapor düzenlenip tekrar Sağlık Bakanlığından kullanım izni almak gerekmektedir.
*Endikasyon ve doz izin belgesinin onaylı fotokopisi, her reçeteye ilişkili olduğu raporla birlikte eklenecektir.
Reçete ekinde İzleme ve Güvenlik Formu istenen durumlar:

1.ANTI TNF İZLEM FORMU:Tebliğin 12.7.1 maddesinde belirtilen Anti TNF ilaçların (infliksimab, etanarsept, adalimumab gibi) reçetelerinde ayrıca Göğüs Hastalıkları Hekimince de onaylanmış formun eklenmesi gerekmektedir.(04.10.2005 tarihli tebliğ)

2.KLOZAPIN GRANULOSİT İZLEM FORMU:Klozapın reçeteleri ekinde Hastayı izleyen hekimin doldurmuş olduğu form reçeteye eklenmesi gerekmektedir.(01.01.2006 Tebliğ) .
3. XIGRIS KULLANIM FORMU:Active Protein C: Reçete ekinde çok hekimli rapor ile birlikte formun da ekli olması gerekmektedir.(18.5.2006 Tarihli genel yazı)
4. ANTİFUNGAL TEDAVİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU:Antifungal tedavi uygulamalarında standart doz ve sürelerinin aşılması halinde, sarı renkli kağıda düzenlenmesi gereken “Endikasyon ve Güvenlik Formu”nun EHU tarafından doldurulması ve reçeteye eklenmesi gerekmektedir.(.Daha önce bu uygulama febril nöfropatide antifungal kullanımı içindi. 27.02.2007 Tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yazısı ile ,yazı ekinde belirtilen ilaçlar için belirtilen endikasyonlarda uygulanacaktır.)
5. FEBRİL NÖTROPENİDE EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU:Febril nötropeni tedavisinde empirik antibiyotik kullanımı uygulamalarında standart doz ve sürelerinin aşılması halinde, ilişikteki pembe renkli kağıda düzenlenmesi gereken “Endikasyon ve Güvenlik Formu”nun EHU tarafından doldurulması ve reçeteye eklenmesi gerekmektedir. 27.02.2007 Tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yazısı ile ,yazı ekinde belirtilen ilaçlar için belirtilen endikasyonlarda uygulanacaktır.)

6.ORAL RETİNOİD KULLANIM FORMU:Oral retinoid reçeteleri ekinde ,Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından doldurulmuş,DR ve hasta tarafından imzalanmış formun eklenmesi gerekmektedir.09.09.2017